Asiakasrekisteriseloste

Asiakasrekisteriseloste

Henkilötietolain mukainen rekisteriseloste.  Luotu 16.5.2018.

Rekisterinpitäjä

HTE-Tours Oy (Matkahaukka Kirkkonummi)

Y-tunnus 2567839-5
KKV rekisterinumero: 2813/13/MjMvU

Munkinmäentie 15
02400 KIRKKONUMMI
p. 09-296 5000
Rekisteriasioista vastaava henkilö
Petri Pohjonen
p. 09-2965 0012

Valvova viranomainen:

Kilpailu- ja kuluttajavirasto
PL 5, 00531 Helsinki
Käyntiosoite: 
Siltasaarenkatu 12 A, 00530 Helsinki
Puhelin: 029 505 3000
kirjaamo@kkv.fi
www.kkv.fi

Rekisterin nimi sekä rekisteröidyt

HTE-Tours asiakasrekisteri. Rekisteröinnin perusteena on myynti- tai palvelusuhde.

Henkilötietojen käyttötarkoitus

Tietoja käsitellään sovittujen palvelujen tuottamiseen, palvelujen ja tuotteiden toimittamiseen asiakkaalle, laskutukseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä tilastollisiin tarkoituksiin.  Tietoja käsitellään myös HTE-Tours valmismatkojen järjestäjänä velvoittavien lakisääteisten vaatimusten ja turvallisuusmääräysten noudattamiseen sekä asiakasviestintään, mukaan lukien sähköinen viestintä. Lisäksi HTE-Tours:n yhteistyökumppanit, kuten lentoyhtiöt, hotellit ja paikalliset yhteistyökumppanit matkakohteessa voivat käsitellä tietoja edellä mainittuihin tarkoituksiin HTE-Tours:n toimeksiannosta.
Tietoja käytetään myös markkinointiin, suoramarkkinointiin ja markkinoinnin kohdistamiseen asiakkaille. Asiakkaalla on oikeus kieltää hänelle kohdistettu suoramarkkinointi.

Rekisterin tietosisältö

Perustiedot kuten

• etu- ja sukunimi
• osoitetiedot ja asuinmaa
• matkapuhelinnumero ja mahdollinen lankapuhelinnumero
• sähköpostiosoite
• syntymäaika
• sukupuoli

Matkan järjestämistä edellyttävät tiedot kuten

 • matkakohde, lähtöpäivä, varauspäivä, hotelli- ja lentotiedot, matkan hinta, alennukset ja alennusperusteet ja mahdollinen virkailija

• passinumero ja muut passitiedot, matkavakuutuksesta, matkan sisältöä ja kanssamatkustavia koskevat tiedot sekä erityisiä lisäpalveluita, toiveita tai rajoituksia koskevat tiedot, mukaan lukien arkaluonteiset asiat, kuten terveydentilaan, sairauteen tai vammaisuuteen liittyvät tiedot

Sähköisten palveluiden käyttämistä koskevat tiedot kuten

 • uutiskirjeen tilaamista koskevat tiedot

Asiakkuutta koskevat muut tiedot kuten

• asiakkaan suoramarkkinointikiellot ja – suostumukset
• asiakkaan aikaisemmat matkat
• asiakkaan muu palveluhistoria (esim. yhteydenotot asiakkaaseen/asiakkaalta)
• asiakkaan maksamista ja perintää koskevat tiedot
• asiakkaan reklamaatiot, palautteet ja muu asiakkuuteen liittyvä yhteydenpito

Säännönmukaiset tietolähteet

 Henkilötietoja kerätään mm. asiakkaan antaessa tietoja asiakaspalvelutilanteissa.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

HTE-Tours ei luovuta tarkempia henkilötietoja yhteistyökumppaneilleen tai muille kolmansille osapuolille, elleivät lainsäädäntö tai kansainväliset sopimukset aseta velvoitteita luovuttaa tietoja (esim. tietojen luovuttaminen USA:n, Kanadan ja Venäjän  tulli- ja rajavartiolaitokselle). HTE-Tours voi kuitenkin luovuttaa tietoja kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

Tietoja ei pääsääntöisesti siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole henkilötietojen käsittelyn tarkoituksien tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista, jolloin tietojen siirrossa noudatetaan henkilötietolainsäädännön vaatimuksia.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto: Manuaalisesti käsiteltävät ja henkilötietoja sisältävät asiakirjat tuhotaan asianmukaisesti käsittelyn jälkeen. Asiakirjojen tuhoamisesta on tehty palvelusopimus palvelua välittävän yrittäjän kanssa.

Sähköisesti talletetut tiedot: Asiakasrekisterin käyttö on suojattu henkilökohtaisin tunnuksin ja salasanoin sekä tietoturvan alalla yleisesti riittävinä pidetyin muin suojakeinoin, kuten palomuurein.

Ainoastaan määrätyillä HTE-Tours:n työntekijöillä ja HTE-Tours:n toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on oikeus käyttää asiakasrekisterin tietoja. Käyttäjä saa ylläpito- tai selausoikeuden ainoastaan käytön kannalta tarpeellisiin tietoihin.

Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Asiakkaalla on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää rekisteriasioita hoitavalle henkilölle ja sen on oltava kirjallinen ja allekirjoitettu.

Asiakkaalla on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suora-mainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten.

Asiakkaalla on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteyttä HTE-Toursiin.